Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน)