Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1494 ชุด