Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 28 มีนาคม 2560
1. ที่ กท 5307/395 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ดาวน์โหลด
2. ที่ กท 5307/397 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่อง คำสั่งสำนักการศึกษา เรื่องให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนลำพะอง (ร่ษฎร์จำเริญบำรุง) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบำรุงรื่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
ดาวน์โหลด
3. ที่ กท 5307/396 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กิจกรรมที่ 2 การสุมมนาวิทยากรลูกเสือ
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบึง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
ดาวน์โหลด