Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

พันธกิจ

พันธกิจ
1. พัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ที่ดี ปราศจากมลพิษ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. พัฒนาบริการทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล โดยผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และรวดเร็ว อย่างทั่วถึง