Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างเอกสารการจ้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 157 รายการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของร.ร.ในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง 20 โรงเรียน
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 157 รายการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของร.ร.ในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง 20 โรงเรียน
ดาวน์โหลด