Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างเอกสารการจ้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารีและชุดพละ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 20 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)