Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างเอกสารการจ้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลุกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี และชุดพละให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 20 โรงเรียน