Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

งานทะเบียนทั่วไป

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชนได้ผ่านทาง www.info.go.th
  ด้านงานทะเบียนทั่วไป  
1 การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียน ดาวน์โหลด
2 การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสำนักทะเบียน ดาวน์โหลด
3 การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าว ดาวน์โหลด
4 การจดทะเบียนการหย่า ดาวน์โหลด
5 การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน ดาวน์โหลด
6 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีในสำนักทะเบียน ดาวน์โหลด
7 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสำนักทะเบียน ดาวน์โหลด
8 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ดาวน์โหลด
9 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ดาวน์โหลด
10 การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ดาวน์โหลด
11 การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัว ดาวน์โหลด
12 การตรวจคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว หรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว ดาวน์โหลด
13 การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง ดาวน์โหลด
14 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง) ดาวน์โหลด
15 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง ดาวน์โหลด
16 การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย ดาวน์โหลด
17 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ดาวน์โหลด
18 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่  (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล) ดาวน์โหลด
19 การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย ดาวน์โหลด
20 การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล  กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ ดาวน์โหลด
21 การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ ดาวน์โหลด
22 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล ดาวน์โหลด
23 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส  กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ดาวน์โหลด
24 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ดาวน์โหลด
25 การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น  การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรม  การใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ ดาวน์โหลด
26 การจำหน่ายชื่อรอง ดาวน์โหลด
27 การจำหน่ายชื่อสกุล ดาวน์โหลด
28 การขอใบแทนหนังสือสำคัญ  กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย ดาวน์โหลด
29 การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ดาวน์โหลด
30 การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7)  กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ ดาวน์โหลด