Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergrity and Transparency Assessment : ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล link
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง สนข.ลาดกระบัง
2 ข้อมูลผู้บริหาร สนข.ลาดกระบัง
3 อำนาจหน้าที่ ประกาศ กทม. การแบ่งส่วนราชการฯ
อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
5 ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อเรา
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q & A คลิกที่นี่
9 Social Network Facebook

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล link
แผนดำเนินงาน
10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส คลิกที่นี่
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายทะเบียน
- ฝ่ายโยธา
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- ฝ่ายรายได้
- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
- ฝ่ายการศึกษา
- ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายเทศกิจ
- ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายทะเบียน (งานทะเบียนราษฎร์) (งานทะเบียนบัตรฯ) (งานทะเบียนทั่วไป
- ฝ่ายโยธา
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- ฝ่ายรายได้
- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
- ฝ่ายการศึกษา
- ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายเทศกิจ
- ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
17 E-Service   คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล link
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส คลิกที่นี่
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - ตุลาคม 2563
- พฤศจิกายน 2563
- ธันวาคม 2563
- มกราคม 2564
- กุมภาพันธ์ 2564
- มีนาคม 2564
- เมษายน 2564
- พฤษภาคม 2564
- มิถุนายน 2564
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิกที่นี่
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล link
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ENG Click here   ภาษาไทย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่
43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่