Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้าราชการไทยทำให้รัฐธรรมนูญเป็นจริงได้อย่างไร

ข้าราชการไทยทำให้รัฐธรรมนูญเป็นจริงได้อย่างไร

 ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย


ตอนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ


ตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 77