Main Menu
BANGKOK PORTAL


Q&A

กลุ่ม :
ค้นหา :
คิดตามลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท เศษของลูกบาศก์เมตรเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 1 ลูกบาศก์เมตร
เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 

เอกสารที่ต้องใช้
1. สูติบัตร พร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
กรณีค้ำประกันด้วยเงินสด
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
3. หนังสือแจ้งสิ้นสุดภาระผูกพัน
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง)
5. เอกสารรับรองของผู้ประกอบการ
กรณีค้ำประกันด้วยหนังสือค้ำประกัน
1. หนังสือแจ้งสิ้นสุดภาระผูกพัน
2. เอกสารรับรองการจดทะเบียนของห้างร้าน, บริษัท
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง)
4. สำเนาหนังสือค้ำประกัน
ติดต่อขอเปรียบเทียบปรับการกระทำผิด ตืดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.17 (2) เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 5,000 บาท
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์
3.นำใบเสร็จจากการเปรียบเทียบปรับให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานขอรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.  มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตวังทองหลาง  (ตามทะเบียนบ้าน)

2.  มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหานคร
                          
หลักฐานประกอบการจดทะเบียน  มีดังนี้

1.  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

2.  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  พร้อมสำเนา ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

4.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
ต้องใช้รถบรรทุกขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร ทำการขนย้ายโดยคิด ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท ส่วนที่เกินคิดลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท รวมคันละไม่เกิน 900 บาท ต่อเที่ยว
กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
หลักฐาน
            -หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เป็นต้น 
            -หากไม่มีให้พาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
ค่าธรรมเนียม
             - 100 บาท
 
ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า