Main Menu
BANGKOK PORTAL


e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)