Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายให้นายบำรุง สำเนียงงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ตรวจเยี่ยมชุมชนตลาดปีนังพัฒนา ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่องทางในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วน 1386