Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยจัดโครงการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายให้นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นำคณะผู้บริหารเขต ร่วมกับ ร้อย รส.ในพื้นที่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งค้นหาจูงใจผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องแนวทางการเข้าสู่กระบวนการบำบัด พร้อมแจ้งช่องทางในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วน 1386 และรับทราบปัญหาของชุมชนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน