Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองเตยประชาสัมพันธ์วันให้บริการนัดทิ้งนัดเก็บขยะอันตราย
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย กำหนดดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตามประกาศสำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน สถานประกอบการตามประกาศรวบรวมของเสียอันตรายตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป