Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 96 หน่วย เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนสาธิตวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สอบถามปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ เพื่อนำไปสู่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง