Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตคลองเตย พัฒนาคลองยายสร้อย ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคคลองยายสร้อย ช่วงจากแยกซอยภูมิจิตร ถึงคลองพระโขนง ซึ่งมีความกว้าง 5.00-6.00 เมตร ความยาว 443 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง​​ ศูนย์บริการสาธารณสุข​ 10 (สุขุมวิท)​ ชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 80 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้