Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป