Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตคลองเตยมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 11 ราย ประกอบด้วยทุนประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ณ สำนักงานเขตคลองเตย