Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง/TOR

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (งานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย)