Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง/TOR

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราละเอียดค่าใช้จ่ายที่มิใช่งานก่อสร้าง (ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)