Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง/TOR

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง)