Main Menu
BANGKOK PORTAL


หลักฐานที่ต้องนำมาใช้ประกอบในการติดต่อราชการ

1. รับรองสถานภาพการสมรส
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้ร้องขอและพยาน
- กรณีที่เคยจะทะเบียนสมรสมาแล้วต้องนำหลักฐานใบสำคัญการหย่ามาด้วย
- หนังสือมอบอำนาจผ่านสถานฑูต (กรณีมอบอำนาจ)
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ
  
2. รับรองสถานที่เกิด
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้ร้องขอและพยาน
- สำเนาคำร้อง ทร.31 แจ้งขอคัดสูติบัตรในท้องที่ที่ผู้ร้องเกิด
- หนังสือมอบอำนาจผ่านสถานฑูต (กรณีมอบอำนาจ)
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ


3. รับรองลายมือชื่อให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศ
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ให้ความยินยอม (บิดามารดา)
- ใบสำคัญการสมรส
- ทะเบียนบ้านและสูติบัตรของบุตร (กรณีมีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำมาด้วย)
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

4. รับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ (กรณีนำโฉนดประกันตัวผู้ต้องหา)
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
- หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3 เป็นต้น
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ

5. รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้ค้ำและผู้กู้ยืม
- หนังสือจากสถานศึกษา เรียนผู้อำนวยการเขต
- ใบสำคัญการสมรสของผู้ค้ำ (ถ้ามี) ฯลฯ 
  
6. รับรองการมีชีวิต
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้ร้องขอและพยาน
- ผู้ร้องต้นองยื่นคำร้องด้วยตัวเอง
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ

7. รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้ร้องขอและพยาน
- เอกสารทางราชการที่ออกให้ซึ่งมีรายการผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงและไม่สามารถ
แก้ไขได้โดยยึดหลักฐานทางทะเบียนเป็นหลัก
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ 

8. รับรองความประพฤติ
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้ร้องขอและพยาน
- กรณีรับรองเพื่ออุปสมบทให้มีหนังสือจากวัดมาด้วย
- กรณีรับรองการบริจาคทรัพย์สินเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มีใบอนุโมทนาบัตรมาด้วย
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ
 
9. รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตร
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้ร้องขอและพยาน
- เอกสารคำแปลใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ 

10. รับรองฐานะของบุคคลเพื่อรับอุปการะผู้พ้นโทษ
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้อุปการะ
- บันทึกของเจ้าพนักงานปกครองฯ (แบบ พ.3) ฯลฯ

11. รับรองว่าบ้านถูกไฟไหม้
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าบ้าน ฯลฯ 
 
12. รับรองสถานะทางครอบครัวของคนงานที่ไปทำงานต่างประเทศ
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าบ้าน ฯลฯ
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ 
 
13. สอบสวนบุคคลผู้เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอ
- หนังสือจากนิคมสร้างตนเอง
- บันทึกการสอบสวนผู้สมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง (แบบ ส.อ.3)
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  
14. สอบสวนทายาทเพื่อรับบำเหน็จบำนาญตกทอด
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอ พยานและบุตร ของผู้เสียชีวิต
- ใบมรณบัตร
- ใบสำคัญการสมรสของผู้เสียชีวิตภรรยาคนแรกถึงคนปัจจุบัน
- ใบสำคัญการหย่าของผู้เสียชีวิตภรรยาคนแรกถึงคนปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ใบรับรองบุตรที่ผู้เสียชีวิตจดไว้ (ถ้ามี)
- ใบรับรองบุตรบุญธรรมที่ผู้เสียชีวิตจดไว้ (ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ

15. สอบสวนผู้มีสิทธิ์รับโอนกรรมสิทธิ์รถ
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอและพยาน
- ใบมรณบัตรของเจ้าของรถ
- ใบสำคัญการสมรส
- หนังสือจากกรมการขนส่งทางบก เรียน ผู้อำนวยการเขต
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ 
  
16.สอบสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตไปนานแล้ว
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอและพยาน
-สำเนาคำร้อง ทร.31 แจ้งขอคัดมรณบัตรตามชื่อที่อยู่คนตายในทะเบียนบ้าน
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ

17. อุปการะเลี้ยงดูบุตรฝ่ายเดียว
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอและพยาน
- ทะเบียนบ้านและสูติบัตรของบุตร (กรณีมีบัตรประจำตัวประชนชนให้นำมาด้วย)
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ