Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มจดทะเบียนสมาคม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
02/02/2015 หนังสือคำมั่นสัญญา เขียนที่ ดาวน์โหลด
02/02/2015 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ดาวน์โหลด
02/02/2015 คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ดาวน์โหลด
02/02/2015 คำขอจดทะเบียนสมาคม ดาวน์โหลด
02/02/2015 บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม ดาวน์โหลด
02/02/2015 บัญชีรายชื่อกรรมการสมาคม ดาวน์โหลด
02/02/2015 เอกสารประกอบการขอจัดตั้งสมาคมใน กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1