Main Menu
BANGKOK PORTAL


งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
(๑)  สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
(๒)  สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสำคัญสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน ประกาศนียบัตร หนังสือเดินทาง เป็นต้น ที่แสดงได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
(๓)  หากไม่มีเอกสารตามข้อ (๒) ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
(๔) กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดามาแสดงด้วย หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมไปแสดง
(๕) การขอมีบัตรครั้งแรกเมื่ออายุมาก หรือมีอายุเกิน ๒๐ ปี หากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่กำหนดตาม ข้อ ๑ , ๒ และ ๔ ให้นำเจ้าบ้านและพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนและให้การรับรอง

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
    เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ให้นำบัตรใบเดิมมาทำบัตรใหม่ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ และผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยให้ยื่นคำขอภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย
     (๑)  สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
     (๒)    เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ บัตรประกันสังคม หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
    (๓)  หากไม่มีเอกสารตามข้อ (๒) ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลแล้วต้องเปลี่ยนบัตร
    (๑)  สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
    (๒)  บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยน
    (๓)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลแล้วแต่กรณี

กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ
    (๑)  สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
    (๒)  บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
    (๓)  เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่นใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
    (๔)  หากไม่มีเอกสารตามข้อ (๓) ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง