Main Menu
BANGKOK PORTAL


งานทะเบีนราษฏร

งานทะเบียนราษฎร
การแจ้งการเกิด กรณีเกิดในโรงพยาบาล
ให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล แจ้งการเกิดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด ที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักงานเขตแห่งท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่
๑.  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งการเกิด
๒.  หนังสือรับรองการเกิด (ทร.๑/๑) ที่สถานพยาบาลออกให้
๓.  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือทะเบียนบ้านบิดามารดา
การแจ้งการตาย กรณีมีคนตายในสถานพยาบาล
ให้เจ้าบ้านของสถานพยาบาล หรือบุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายแจ้งการตายภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
๑.  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒.  บัตรประจำตัวประชาชนของคนตาย (ถ้ามี)
๓.  หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.๔/๑) ที่สถานพยาบาลออกให้
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่อ (ถ้ามี)
 การแจ้งย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายออก
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายออก แจ้งการย้ายออกภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่คนย้ายออกจากบ้าน
๑.  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและสำเนาถูกต้อง
๒.  หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) พร้อมบัตรตัวจริงเจ้าบ้าน
๓.  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งในฐานะผู้รับมอบหมายและสำเนาถูกต้อง
๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนย้ายออกมีชื่ออยู่
การแจ้งย้ายเข้า
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายเข้า แจ้งการย้ายเข้าภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเข้าอยู่ในบ้าน
๑.  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและสำเนาถูกต้อง
๒.  หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) พร้อมบัตรตัวจริงเจ้าบ้าน
๓.  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.๖) ตอน ๑ และตอน ๒
๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่จะย้ายชื่อเข้าไปอยู่
๕.  หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน (กรณีไม่มาด้วยตนเอง)
การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
ยื่นเอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้าแห่งเดียว โดยไม่ต้องกลับไปแจ้งการย้ายออก ณ สำนักทะเบียนที่บ้านเดิมตั้งอยู่
๑.  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย
๒.  หนังสือแสดงความยินยอมให้ย้ายเข้าจากเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้านไม่มาด้วยตนเอง)
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่