Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการต่างๆ

ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์โดย : นายสราวุธ แก้วช่วย เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
ข้อมูลงานบริการด้านทะเบียนโดย : นายเธียรวิญช์ บุญเกิด พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 
เพิ่มข้อมูลโดย: นายฐานวัฒน์ เรือนสอน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนตุลาคม 2558


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2558


สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกันยายน 2558


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2558


สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนสิงหาคม 2558


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2558


สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2558
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 

สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 

สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนเมษายน 2558


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2558


สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมีนาคม 2558


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2558


สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมกราคม
 2558สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2558
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนธันวาคม 2557


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนธันวาคม 2557
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนตุลาคม 2557


สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2557สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกันยายน 2557สถิติการให้บริการด้านทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2557