Main Menu
BANGKOK PORTAL


ชุมชนในเขตคลองเตย

ลำดับที่ ชื่อชุมชน ชื่อประธานชุมชน โทรศัพท์
1 แสนสบาย นายธเนศ  ชีวชื่น 0 2258 5757
2 ทรัพย์มโนทัย นายเชาวลิต  ศรีวงศ์พนาเวศ 0 2249 2566
3 สวนอ้อย นายสมชาติ  บัวตูม 08 9003 7260
4 ริมคลองพระโขนง นายชัยยันต์  แจ้งเจริญ 08 5188 0871
5 เริ่มเจริญ นายสุรศักดิ์ กฤษพิณศรี 0 2331 5783
6 ภูมิจิตร นายณัฐกฤค  กัลยาณมิตร 0 2381 9667
7 ปิยะวัชร นางยุพา  เดชแสง 0 2382 1217 กด 0
8 เกาะกลาง นายประเสริฐ  สายสัมพันธ์ 0 2390 1375
9 ข้างโรงเรียนวัดสะพาน นายไพศาล  สอนศิลป์ชัย 0 390 1375
10 สวัสดี นางสุรภี  กาญจนวิไล 08 9922 1402
11 หมู่บ้านเปรมฤทัย นางสมาน โสธรรุ่งรังษี 0 2311 6045
12 สวนไทร นายวิฑูรย์  หวังกิจชัชวาล 0 2311 4170
13 วัดคลองเตยใน 2 นายปัญญา  ศิลารักษ์ 08 5968 6799
14 บ้านกล้วย น.ส.สุพรรณี  เทียมสีหา 0 2240 0504
15 น้องใหม่ นางสำเภา  เขียวพราย 0 261 5772
16 ริมคลองสามัคคี นายอุดม  เป็นสุข 0 2249 9678
17 ตลาดท่าเรือคลองเตย นายสมพงษ์  ตั้งสกุลวิวัฒนา 0 2671 1007
18 วัดคลองเตยใน 3 นายรัฐรุจน์  ศศิพัฒนฉัตร์ 08 6624 3971
19 ร่วมใจสามัคคี นายเจริญ  นิลดี 0 2249 9403
20 ริมคลองไผ่สิงโต น.ส.พิมพ์ใจ  ผาตา 0 2663 8654
21 แฟลต 1-10 นายไพฑูรย์  เปรมประชา 0 2671 4352
22 พัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22) นายสมพิศ ผอบเพ็ชร 08 6688 6955
23 แฟลต 11-18 นายเอกรินทร์  ประชุมรัตน์ 08 9480 5731
24 แฟลต 23-24 นางวิเชียร  พยัคคง 0 2672 8029
25 ซอยเจริญสุข นางจิตราภรณ์ แซ่ลิ้ม 08 1935 4489
26 คลองเตยล็อค 1-2-3 นายประเสริฐ  เปลี่ยนพร้อม 08 4912 7585
27 คลองเตยล็อค 4-5-6 นายจวบ  ทรงศิริ 08 7808 2871
28 โรงหมู นายสุภาพ  วงษ์สวัสดิ์ 0 2671 6434
29 ริมคลองวัดสะพาน นางวรรณา เกตุคล้าย 08 9047 2172
30 หัวโค้ง  นายธณวัฒน์  ศรีเพียรเอม 0 2671 5936
31 ร่มเกล้า นายประเสริฐ  ศิริอำนวยผล 08 9402 6770
32 หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ นายวัณรบ  หิริกูล 0 2249 7026
33 พัฒนาอาเซีย นายประทีป ปาละกาวงศ์ ณ อยุธยา 0 2471 5936
34 ตลาดปีนัง นายทองอู่  สุขบัณฑิตย์ 08 1654 0742
35 ริมทางรถไฟสายท่าเรือ นายปานชัย อำพรดี 0 2249 2769
36 วัดคลองเตยใน 1 นางรัตนา  ศรีใส 0 2249 759
37 ตลาดปีนังพัฒนา นายสุนทร กีรติยิ่งยง 0 2249 2927
38 พัฒนาใหม่ นางรัศมี  พิมนิสัย 08 6608 9819
39 อาคารทรัพย์สิน 26-7 นายจีระ  ล้วนโกศล 0 2663 0253
40 นภาศัพท์แยก 4 นายเกษม  ฉายกุล 0 2259 3780
41 เทพประทาน        นายพงษ์ศักดิ์  สว่างพงศ์สุทธิ์ 08 1644 2275