Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตย

นายสุชัย  อมรดารารัตน์
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
ว.ศ.บ (วิศวกรรมโยธา)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)


ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
- ผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)

 
นางเบญญา  อินทรวงศ์โชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
- น.บ.(นิติศาสตร์)
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)


ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตพญาไท 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)


 

นายประเทืองวิทย์ ดีใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- ศศบ. (รัฐศาสตร์) สาขาการปกครอง
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
-เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตพระนคร
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)

 
 

   นายกิตชุฐิพงศ์  อ่อนแก้วนิธกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

            - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

           ว่าที่ร้อยตรี ชัฏฐ์โภคิน  สายหยุดทอง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                     นางณัฏฐ์ชฎามณฑ์  ชัยอำนาจ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

                     นางสาวสาริสา  จินดาไทย
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

                     นางสาวเพ็ญรุ่ง  แก้วพรหม
หัวหน้าฝ่ายรายได้

            นายบำรุง  สำเนียงงาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

             นายธัธชโรจน์  บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

     นายสุทธศักดิ์  วิพัฒนบวรวงศ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา

                     - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ