Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตย

นายสุชัย  อมรดารารัตน์
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
ว.ศ.บ (วิศวกรรมโยธา)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)


ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
- ผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)

 
นางเบญญา  อินทรวงศ์โชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
- น.บ.(นิติศาสตร์)
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)


ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตพญาไท 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)


 

นายประเทืองวิทย์ ดีใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- ศศบ. (รัฐศาสตร์) สาขาการปกครอง
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
-เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตพระนคร
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)

 
 

   นายกิตชุฐิพงศ์  อ่อนแก้วนิธกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

            ว่าที่ร้อยตรี ธนิต สิทธิไกรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

           ว่าที่ร้อยตรี ชัฏฐ์โภคิน  สายหยุดทอง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                     นางณัฏฐ์ชฎามณฑ์  ชัยอำนาจ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

                     นางสาวสาริสา  จินดาไทย
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

                     นางสาวเพ็ญรุ่ง  แก้วพรหม
หัวหน้าฝ่ายรายได้

           นายบำรุง  สำเนียงงาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

             นายธัธชโรจน์  บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

     นายเอกฤทธิ์ จั่นตระกูล
หัวหน้าฝ่ายโยธา

                     นางสาวสุมล รัศมีสังข์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ