ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตย - สำนักงานเขตคลองเตย
Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตย

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต-สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
- ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
- ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
- ผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)
นางเบญญา  อินทรวงศ์โชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
- น.บ.(นิติศาสตร์)
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

 
นายสุชัย  อมรดารารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
ว.ศ.บ (วิศวกรรมโยธา)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)


 
 

  นายวิศาล  สีลูกหว้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

           นายวัลลภ  อ้นรัตน์ 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

           นายภุมภา  สรรพสอน
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

                     นางณัฏฐ์ชฎามณฑ์  ชัยอำนาจ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

                     นางลดาวัลย์  นนทศิลา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

                     นางสาวพวงเพชร  ฝากาทอง
หัวหน้าฝ่ายรายได้

            นายบำรุง  สำเนียงงาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

             นายวัชระ   พัฒอำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

     นายสุรเชษฐ์  สุรกูล
หัวหน้าฝ่ายโยธา

                     นางสาวอรชา  มุ้ยเสมา
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ