Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

นางสาวปิยธิดา  นิยม
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- รป.บ.
- บธ.บ.
- รป.ม.

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม
   
นายประเทืองวิทย์ ดีใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- ศศบ. (รัฐศาสตร์) สาขาการปกครอง
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  สำนักงานเขตพระนคร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)
   
นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา

 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง

- หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ
   
นายกิตชุฐิพงศ์ อ่อนแก้วนิธกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   
ว่าที่ร้อยตรี ธนิต สิทธิไกรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
   
ว่าที่ร้อยตรี ชัฎฐ์โภคิน สายหยุดทอง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
   
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
   
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
   
นางสาวเพ็ญรุ่ง แก้วพรหม
หัวหน้าฝ่ายรายได้
   
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
   
นายธัธชโรจน์ บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   
นายเอกฤทธิ์ จั่นตระกูล
หัวหน้าฝ่ายโยธา
   
นางสาวสุมล รัศมีสังช์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ