Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

นายสุชัย  อมรดารารัตน์
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- ว.ศ.บ (วิศวกรรมโยธา)
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
- ผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)
   
นางสาวโศรยา วัธชนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- ศ.บ.
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
- รป.ม.
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตยานนาวา
   
นายประเทืองวิทย์ ดีใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- ศศบ. (รัฐศาสตร์) สาขาการปกครอง
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  สำนักงานเขตพระนคร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)
   
นายกิตชุฐิพงศ์ อ่อนแก้วนิธกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   
ว่าที่ร้อยตรี ธนิต สิทธิไกรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
   
ว่าที่ร้อยตรี ชัฎฐ์โภคิน สายหยุดทอง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
   
นางณัฏฐ์ชฎามณฑ์ ชัยอำนาจ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
   
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
   
นางสาวเพ็ญรุ่ง แก้วพรหม
หัวหน้าฝ่ายรายได้
   
นายบำรุง สำเนียงงาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
   
นายธัธชโรจน์ บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   
นายเอกฤทธิ์ จั่นตระกูล
หัวหน้าฝ่ายโยธา
   
นางสาวสุมล รัศมีสังช์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ