Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

นายสุชัย  อมรดารารัตน์
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- ว.ศ.บ (วิศวกรรมโยธา)
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
- ผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)
   
นายชาติชาย กุละนำพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (พืชศาสตร์) 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตยานาวา
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสาทร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)
   
นายประเทืองวิทย์ ดีใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

วุฒิการศึกษา
- ศศบ. (รัฐศาสตร์) สาขาการปกครอง
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  สำนักงานเขตพระนคร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ปัจจุบัน)
   
นายกิตชุฐิพงศ์ อ่อนแก้วนิธกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   
ว่าที่ร้อยตรี ธนิต สิทธิไกรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
   
ว่าที่ร้อยตรี ชัฎฐ์โภคิน สายหยุดทอง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
   
นางณัฏฐ์ชฎามณฑ์ ชัยอำนาจ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
   
นางสาวสาริสา จินดาไทย
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
   
นางสาวเพ็ญรุ่ง แก้วพรหม
หัวหน้าฝ่ายรายได้
   
นายบำรุง สำเนียงงาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
   
นายธัธชโรจน์ บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   
นายเอกฤทธิ์ จั่นตระกูล
หัวหน้าฝ่ายโยธา
   
นางสาวสุมล รัศมีสังช์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ