Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
สำนักงานเขตคลองเตย