Main Menu
BANGKOK PORTAL


e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบชุดปฏบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)