Main Menu
BANGKOK PORTAL


e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)