Main Menu
BANGKOK PORTAL


e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)