Main Menu
BANGKOK PORTAL


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำเสียชุมชน และกระบวนการในการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย ณ อาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอเพลส
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 3 เพื่อเข้ารับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตคลองเตย โดยมีนางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำเสียชุมชน และกระบวนการในการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย ณ อาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอเพลส ถนนสุขุมวิท 24