Main Menu
BANGKOK PORTAL


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนพัฒนาใหม่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
        นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายให้นายบำรุง สำเนียงงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนพัฒนาใหม่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนพัฒนาใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร