Main Menu
BANGKOK PORTAL


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
 


             
                 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

                 ข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

 

หลักเกณฑ์

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 

§ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11

 กฎ ก.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนายการระดับสูง พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

หลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากร

หลักเกณฑ์การรับโอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับโอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครจากข้าราชการประเภทหนึ่งไปเป็นข้าราชการอีกประเภทหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการมาบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา

หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายข้าราชการครู สำนักพัฒนาสังคม

อนุมัติหลักการรับโอนข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการบริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ระเบียบ ก.ก.ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตาม มติ ก.ก. ครั้งที่4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

 

 
ข้อมูลจาก : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร กรุงเทพมหานคร