Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)