Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร