Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ฝ่ายรักษความสะอาดฯ