Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

แผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร)