Main Menu
BANGKOK PORTAL


การประเมินคุณธรรมฯ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment :ITA)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ หัวข้อ Link
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ หัวข้อ Link
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ หัวข้อ Link
O8 Q&A คลิกที่นี่
O9 Social Network คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
​ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ หัวข้อ Link
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
งานรอบ 6 เดือน
คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

​การปฏิบัติงาน
ข้อ หัวข้อ Link
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

​การให้บริการ*(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
ข้อ หัวข้อ Link
O14 มาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
คลิกที่นี่
O17 E-Service การให้บริการจองคิวผ่าน
​แอปพลิเคชั่น BMA Q
IOS
Android

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
​แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ หัวข้อ Link
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้
งบประมาณ รอบ 6 เดือน
คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
คลิกที่นี่

​การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ หัวข้อ Link
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
​จัดหาพัสดุประจำปี
คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
​การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ หัวข้อ Link
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี
คลิกที่นี่

​การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ หัวข้อ Link
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ หัวข้อ Link
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
​การทุจริต
คลิกที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ หัวข้อ Link
O38 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร คลิกที่นี่