Main Menu
Template


สำนักงานเขตคลองเตยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตคลองเตย ณ ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ในเวลาราชการ หรือสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ http://www.oic.go.th/infocenter9/928/

สำนักงานเขตคลองเตย บริการด้วยใจ ทันสมัย รับใช้ประชาชน

ราคากลาง/TOR

ตกลงราคา

สอบราคา

e-Auction

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / คนพิการ / เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด / การให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ

ปฏิทินกิจกรรม