Main Menu
สำนักงานเขตคลองเตย2


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ชั้น 1 พบเห็นข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตคลองเตยทุจริตคอร์รัปชั่น โปรดแจ้ง 0 2240 2121 , 0 2249 0071

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ราคากลาง/TOR

e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

Thai Auction(วิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์)

วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยความพิการ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ