Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบฟอร์ม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
05/05/2020 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ (แบบ อภ.9) ดาวน์โหลด
05/05/2020 คำขอโอนการดำเนินกิจการ (แบบ อภ.8) ดาวน์โหลด
05/05/2020 ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.7) ดาวน์โหลด
05/05/2020 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.6) ดาวน์โหลด
05/05/2020 ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.5) ดาวน์โหลด
05/05/2020 คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.4) ดาวน์โหลด
05/05/2020 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3) ดาวน์โหลด
05/05/2020 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) ดาวน์โหลด
05/05/2020 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1) ดาวน์โหลด
12/01/2016 ใบรับรองแพทย์ (แบบ สณ.11) ดาวน์โหลด
20/05/2015 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.5) ดาวน์โหลด
20/05/2015 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.1) ดาวน์โหลด
15/03/2015 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (แบบ สอ.12) ดาวน์โหลด
15/03/2015 คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.13) ดาวน์โหลด
15/03/2015 คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.11) ดาวน์โหลด
15/03/2015 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.10) ดาวน์โหลด
15/03/2015 คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (แบบ สอ.8) ดาวน์โหลด
15/03/2015 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.5) ดาวน์โหลด
15/03/2015 คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (แบบ สอ.1) ดาวน์โหลด
15/03/2015 เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน (แบบ ต.4) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2