Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบฟอร์ม ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
24/05/2015 ผังแสดงการพิจารณาอนุญาต ดาวน์โหลด
24/05/2015 คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ ดาวน์โหลด
24/05/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แนบกับ แบบ น.7)(แบบ น.8) ดาวน์โหลด
24/05/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน คนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.7) ดาวน์โหลด
24/05/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.6) ดาวน์โหลด
24/05/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต มาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.5) ดาวน์โหลด
24/05/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ดาวน์โหลด
24/05/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดาวน์โหลด
24/05/2015 หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
24/05/2015 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1