Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบฟอร์ม ฝ่ายปกครอง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
27/08/2020 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม ดาวน์โหลด
27/08/2020 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
15/03/2015 แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตต่างๆ ( ใช้ทุกการรับรอง) ดาวน์โหลด
25/12/2014 แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ (ม.น.6) ดาวน์โหลด
25/12/2014 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ (ม.น.2) ดาวน์โหลด
25/12/2014 การแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิ ดาวน์โหลด
25/12/2014 คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.1) ดาวน์โหลด
25/12/2014 แบบแจ้งการเลิกสมาคม ดาวน์โหลด
25/12/2014 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.3) ดาวน์โหลด
25/12/2014 คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (ส.ค.2) ดาวน์โหลด
25/12/2014 คำขอจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.1) ดาวน์โหลด
25/12/2014 หนังสือมอบอำนาจ (จดทะเบียนพาณิชย์) ดาวน์โหลด
25/12/2014 แบบคำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ดาวน์โหลด
25/12/2014 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
25/12/2014 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ ดาวน์โหลด
25/12/2014 แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1