Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน

หลักฐานที่ต้องใช้
  1. สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถาน (ถ้ามี)
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)
  4. หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานจากเจ้าอาวาส / ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
  5. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นขอด้วยตนเอง)
  6. ใบอนุญาตจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)